ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | GREEN Properties

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας της «Green Properties» (Εμπορικό σήμα της Nova Constructions S.A. ή η Εταιρία) και τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους της παρούσας.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης.

Η Εταιρία μπορεί για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας θα θεωρείται ότι συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των νέων όρων χρήσης. Η Εταιρεία καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής, να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, και πληρότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για τη μη επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών.

Για το λόγο αυτό, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται στο χρήστη, ως έχει και ως διατίθεται.

Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας της Green Properties.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία οποιουδήποτε είδους, τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ’ αφορμής της χρήσης αυτής.

       1) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας (ενδεικτικά πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, εικόνες, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα) αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στο χρήστη για προσωπική χρήση και η Εταιρία χορηγεί μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα στο χρήστη να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που διατίθενται από την ιστοσελίδα της Εταιρίας στην έκταση που συμφωνείται με τους παρόντες όρους.

Με την εξαίρεση του δικαιώματος χρήσης που αναφέρεται ανωτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, μεταφόρτωση (download) ή εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση, η επικοινωνία γίνεται στο  gr@greenpropertiesdc.com

       2) Ζεύξεις υπερκειμένων (links)

Η ιστοσελίδα της Green Properties μπορεί να περιέχει ζεύξεις υπερκειμένων που οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων (links). Οι εν λόγω ζεύξεις υπερκειμένων παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη της ιστοσελίδας της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο επί των ιστοσελίδων τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία του χρήστη από την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων τρίτων.

       3) Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General  Data Protection Regulation, εφεξής και ως  «GDPR»)

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρίας αφορούν στην αυτόματη καταγραφή τεχνικών πληροφοριών, όπως ο αριθμός και η κίνηση των επισκεπτών, ο τύπος του internet browser, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου και ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη της ιστοσελίδας της Εταιρίας.

Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης και τη βέλτιστη διαχείριση της ιστοσελίδας. Στο πλαίσιο της χρήσης αυτής, η Εταιρία δεν συλλέγει ή αποθηκεύει  αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

Οι πληροφορίες αυτές  διατηρούνται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια διαγράφονται.

Η Εταιρία δεν θα συλλέξει κανένα αναγνωρίσιμο προσωπικό στοιχείο του χρήστη, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση), παρά μόνο εάν εκούσια ο χρήστης παρέχει προσωπικά στοιχεία προκειμένου να υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα (π.χ. με ηλεκτρονική επικοινωνία).

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της χρήσης που αναφέρεται ανωτέρω, δηλαδή για τη διαχείριση του αιτήματος του χρήστη και την εν γένει εξυπηρέτησή του.

Τα παραπάνω δεδομένα διατηρούνται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια διαγράφονται.

Με την υποβολή των στοιχείων του, ο χρήστης παρέχει τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας του απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από την Εταιρία, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την πρόσβαση, τη φορητότητα και τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί η Εταιρία καθώς και να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, ζητώντας την παύση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό περί προστασίας δεδομένων.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να μην υποβληθεί σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης κατάρτισης προφίλ.

Για την ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κάθε χρήστης δύναται να υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@greenpropertiesdc.com

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών δεδομένων του από την Εταιρία, ο χρήστης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και το Γενικό Κανονισμό περί προστασίας δεδομένων.

Η Εταιρία δεν θα προβεί στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας χωρίς τη συγκατάθεση αυτού, εκτός εάν επιτάσσεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρμόδιες Αρχές.

       4) Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.